Nyheter

Spelregler för biogasen brådskar!

Debattartikel 20 november

”Det är bråttom med nya spelregler för biogasen”

 

Ta chansen att blåsa liv i den gröna gräsrotsrörelsen

Debattartikel 7 september

”Ta chansen att blåsa liv i den gröna gräsrotsrörelsen”

 

Äntligen utreds skattereduktion för andelsägd förnybar el

Pressmeddelande 1 september 2017

Regeringen har idag initierat en utredning av skattereduktion för andelsägd förnybar el. Därmed väcks förhoppningen om att även privatpersoner som inte bor i villa får möjlighet att aktivt delta i energiomställningen.

100% förnybart har sedan en lång tid tillbaka drivit frågan om att även andelsägd förnybar el ska omfattas av den skattereduktion som erbjuds privatpersoner som producerar förnybar el på sitt eget tak eller sin egen tomt. I vintras samlade vi tillsammans med tolv andra organisationer in över 2 500 namnunderskrifter från medborgare som krävde lika villkor för alla som vill producera egen förnybar el.

– Det är viktigt att så många som möjligt får och kan delta i omställningen mot ett förnybart energisystem. Att ge det stora antal medborgare som bor i lägenhet samma skattelättnader för produktion av förnybar el som villaägare har kommer att spela stor roll för takten i omställningen, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart.

Utöver att villkoren för olika boendeformer blir mer rättvisa, att det kan skapa delaktighet och acceptans för energiomställningen, kan skattereduktionen för andelsägd förnybar elproduktion också medföra flera andra positiva effekter. Det skulle skapa en ekonomiskt driven efterfrågan på andelar, vilket är till stor hjälp för de små, icke-professionella aktörerna som tidigt investerade i förnybar elproduktion och idag är under hård press till följd av fallande elcertifikatpriser. Exempelvis kan lantbrukaren som investerat i ett vindkraftverk på gården sälja hela eller halva sitt vindkraftverk till en lokal andelsförening och på detta sätt få in kapital och rädda anläggningen.

En statlig utredning för mer rättvisa villkor har varit utlovad sedan länge, men initiativet har dröjt.

– Det är mycket positivt att utredningen nu genomförs, men det är i elfte timmen. Med tanke på de förseningar som kantat frågan är det viktigt att utredningen och remissförfarandet inte dras i långbänk. Socialdemokraterna och Miljöpartiet gick till val 2014 med ett löfte om att införa skattereduktion för andelsägd förnybar el. Förnybartbranschen förväntar sig att regeringen levererar på detta löfte innan nästa val.

Här finns utredningsdirektivet att läsa: Uppdragsbeskrivning för utredning av vissa frågor som rör skattereduktio…[1].

 

Svea Vind Offshore och wpd väljer 100% förnybart

Nyhet 1 juli 2017

Två vindkraftsutvecklare har valt att ansluta sig som medlemmar i 100% förnybart.

”Svea Vind Offshore delar 100% förnybarts vision om ett hållbart och förnyelsebart Sverige, och därför har vi valt att ta steget in som medlemmar. Vi tror på att alla som strävar efter detta mål behöver arbeta tillsammans för att göra Sverige till ett ledande globalt exempel på omställning till ett hållbart samhälle”, säger Mattias Wärn, en av grundarna av Svea Vind Offshore.

Svea Vind Offshore planerar för förnyelsebar energi för framtida generationer i form av havsbaserad vindkraft i Östersjön. Bolaget utvecklar ett flertal intressanta projekt längs Svealandskusten.

Också wpd arbetar med vindkraftetablering i Sverige och har både landbaserade och offshore projekt i sin portfölj. Bolager ingår i den tyska wpd-koncernen – en av Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering, realisering och drift av projekt inom förnybar energi.

”Omställningen till en 100% förnybar elförsörjning är en av vår tids viktigaste frågor. Organisationen 100% förnybart har visat att de har kunskapen och förmågan att påverka och driva på våra beslutsfattare och den allmänna opinionen i rätt riktning och för oss är det därför självklart att vara medlemmar. Det borde det vara för alla företag som tycker att klimatfrågan är viktig”, säger Maria Röske, VD på wpd Scandinavia.

”Vi är mycket glada att wpd och Svea Vind Offshore valt att lägga sitt engagemang hos oss och förstärker vår organisation och samlade kunskapsbas. Vindkraften kommer att spela en mycket viktig roll för att uppnå det mål Sverige har om att ställa mot ett hållbart och förnybart energisystem”, säger Anna-Carin Windahl, kansliansvarig på 100% förnybart.

 

Så blir Sverige världens grönaste och modernaste industrination!

Almedalen 2017

Välkommen till 100% förnybart i Almedalen! I år undersöker vi vad den nya klimatlagen kan innebära för svensk basindustri. Tillsammans med representanter från stål- och skogsindustrin, statssekreterare Eva Svedling och en professor i idé- och lärdomshistoria blickar vi både framåt och bakåt för att förstå hur ny, disruptiv teknik kan modernisera vår industri.

Seminariet arrangeras måndagen den 3 juli, 10.10 – 11.00 på Hotell Stenugnen, Korsvägen 4. Varmt välkommen!

Program: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48248

 

100% förnybart välkomnar proposition om förnybar el

Pressmeddelande 19 april 2017

 I dag har regeringen lämnat förslag om hur spelreglerna för förnybar el ska se ut till 2030. Förslaget är en konkretisering av förra sommarens energiuppgörelse mellan fem partier om att förlänga och utöka stödet till förnybar el med 18 TWh till 2030.

− Dagens besked om framtiden för den förnybara elen kommer att få stor betydelse för försörjningstryggheten, Sveriges konkurrenskraft och moderniseringen av energisystemet, säger Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart.

Regeringens förslag innebär bland annat att elcertifikatsystemet förlängs med en linjär utbyggnad till 2030 och att delar av det befintliga överskottet av elcertifikat betas av innan 2020.

−  Förslaget ger stabila förutsättningar för industrin att fortsätta utbyggnaden av förnybar el i jämn takt. Förnybartbranschen står väl rustad att uppnå målet om ett helt förnybart elsystem, säger Linda Burenius Magnusson.

De viktigaste delarna i förslaget som i dag överlämnas till riksdagen är bland annat:

* Den linjära upptrappningen börjar år 2022 och blir 2 terawattimmar per år fram till och med 2030.

* Kvotplikten ökar redan under 2018 och 2019 för att beta av befintligt överskott, dvs delar av den så kallade ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs

* Kvoterna flyttas från lag till förordning vilket möjliggör snabbare tekniska justeringar

* En stoppmekanism för det nya målet 2030 bör beslutas senast vid utgången av år 2020 

För ytterligare information, kontakta:

Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart

Telefon: +46 70 395 34 14

E-post: linda.burenius.magnusson@ox2.com

 

Öppet brev från Fores och 100% förnybart: Svik inte energiöverenskommelsen om den förnybara elen

Öppet brev 7 april 2017 

Den gröna tankesmedjan Fores och 100% förnybart har idag skickat ett öppet brev till de partier som står bakom Energiöverenskommelsen med budskapet att besked om förlängningen av elcertifikatsystemet brådskar.

Regeringen skulle, enligt sin egen plan, ha presenterat en proposition om elcertifikatsystemet den 21 mars i år. Detta har ännu inte skett. Det framgår dock av riksdagens webbplats att näringsutskottet planerar att bereda propositionen under sitt möte den 18 maj och justera betänkandet den 8 juni 2017. Det har under senare tid rests förslag om att stänga det befintliga elcertifikatsystemet och att öppna ett nytt system för de återstående 18 TWh som planeras mellan 2021 och 2030.

I detta brev till er vill vi betona vikten av att partierna istället står fast vid sin energiöverenskommelse från juni 2016: ”För elcertifikatsystemet gäller följande: Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030”, och att det möjliggör en jämn utbyggnadstakt av den förnybara elen.

En kort bakgrund

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades förra året över parti- och blockgränser om att säkra en långsiktig energiförsörjning med målet 100 procent förnybar el till 2040. För att hantera kärnkraftens akuta lönsamhetsproblem kom partierna också överens om att sänka skatten på kärnkraft.

Nyligen presenterade regeringen detaljerna kring skattesänkningen på kärnkraften i en proposition till riksdagen. Men beskeden om det förnybara dröjer. Osäkerheten kring framtiden för elcertifikatsystemet gör att priserna på certifikat ligger kvar på historiskt låga nivåer. De som står redo att bygga nytt riskerar att gå miste om finansiering då investerare tappar tålamodet.

Vi är medvetna om att det finns brister i det nuvarande elcertifikatsystemet. Den mycket snabba teknikutvecklingen har pressat ner priserna på elcertifikat mer än vad som förutsetts. Samtidigt har Energimyndighetens förslag till en förlängning av systemet kritiserats både för att det inte tillräckligt väl adresserar marknadens överskott av elcertifikat och för att huvuddelen av utbyggnaden skulle ske först de sista åren före 2030. Men dessa brister kan åtgärdas och konkreta förslag har tidigare lagts fram från förnybarhetsbranschen.

Självklart är det viktigt att det nya elcertifikatsystemet blir så effektivt, rättvist och välfungerande som möjligt. Men det absolut viktigaste är att 18 nya TWh tillkommer i en jämn utbyggnadstakt och att beslutet inte dröjer ytterligare.

Vi är också medvetna om att krisen för de som tidigt investerade i förnybar elproduktionframför allt vindkraft, har blivit akut under våren. Det har framförts förslag om att stänga det nuvarande elcertifikatsystemet, i syfte att hålla uppe ersättningen till de som redan investerat i förnybar elproduktion. Men det vore fel väg att gå, eftersom det allvarligt skulle försvåra den fortsatta utbyggnaden. Ett nytt system omfattande enbart 18 TWh skulle dessutom innebära problem med likviditeten och den möjlighet till prissäkring som investerare behöver (på samma sätt som det var ett stort problem i branschen innan Norge anslöts).

Ett argument som först fram för att stänga systemet är att priserna riskerar att gå mot noll om systemet förlängs. Detta kan dock undvikas, exempelvis genom att införa en volymrelaterad stoppregel som inkluderar de nya 18 TWh. Priset på elcertifikat sätts av efterfrågan och det samlade utbudet på elcertifikat och går inte mot noll om systemet är i balans. Även om det skulle komma in ett projekt i slutet som kan klara sig utan stöd, så innebär inte det att alla andra kan sälja certifikat till nollpriser.

Ett annat argument som förts fram för att stänga systemet 2020 är att de som investerade tidigt inte kunde förutse att systemet skulle förlängas. Men redan i energiöverenskommelsen mellan S, V och MP 2009 föreslogs att det långsiktiga målet i certifikatsystemet skulle vara minst 55 TWh till 2030. I Alliansens överenskommelse från samma år angavs gällande elcertifikatsystemet efter 2020 att ”den långsiktiga inriktningen för perioden därefter är en fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen”.

Det är viktigt att hantera de små, tidiga investerarnas situation. Professionella investerare är vana vid att analysera olika typer av risker, men det är svårare för privatpersoner och lantbrukare att kunna göra samma bedömningar. De har snarare drivits av en önskan att minska sin klimatpåverkan och bidra till den förnybara energiomställningen. Många av dessa har antingen köpt andelar i vindkraftskooperativ eller satt upp egna vindkraftverk på gården.

Ett enkelt sätt att förbättra ekonomin för dessa små och icke-professionella aktörer skulle vara att utvidga den befintliga skattereduktionen för privatpersoner med egen förnybar elproduktion till att också omfatta de som äger andelar i förnybart. Det skulle hjälpa exempelvis lantbrukare som tidigt investerat i ett vindkraftverk, eftersom det skulle skapa en ekonomiskt driven efterfrågan på andelar. Lantbrukaren kan därmed sälja hela eller halva sitt vindkraftverk åt en lokal andelsförening och på det sättet få in kapital.

Förnybarhetsbranschen har visat att den kan leverera. Den förnybara elproduktionen har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Sverige har byggt upp en stark förnybarhetsindustri och inom bland annat myndigheter, banker och advokatfirmor finns kompetens kring exempelvis tillståndsprocesser, finansieringslösningar och juridiska frågor för att göra utbyggnaden smidig och kostnadseffektiv.

Men utan klara besked om framtiden undergrävs förtroendet för den svenska marknaden bland investerare och förnybarhetsindustrin riskerar att söka sig till länder med tydligare ambitioner. Om Sverige tappar den industri och kompetens som byggts upp kommer det att bli långt mycket svårare och dyrare att bygga ikapp den dag kärnkraften inte längre kan leverera och Sverige missar affärsmöjligheten att exportera el till kontinenten.

Vi ser redan tydliga konsekvenser av den rådande osäkerheten om framtiden. Dagens låga ersättningsnivå har lett till att investeringarna i förnybar elproduktion nästan helt avstannat.

Mot denna bakgrund anser vi det mycket angeläget att partierna står fast vid sin energiöverenskommelse – ”Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030” – och att riksdagen fattar beslut om detta innan sommaren.

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart

 

 

När kommer besked om den förnybara elen?

Debattartikel 30 mars 2017

”Dags för besked om den förnybara elen”

 

Andelsägande kan hjälpa förnybartpionjärerna

Debattartikel 20 mars 2017

”Andelsägande kan hjälpa förnybartpionjärerna”

 

 

Låt inte boendeformen stoppa klimatengagemanget!

Debattartikel 14 mars 2017

”Låt inte boendeformen stoppa klimatengagemanget!”

Namninsamling:

Lika villkor för alla som vill ha förnybar el!

Pressmeddelande 15 februari 2017

I dag startar en rad aktörer en namninsamling med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion.

Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el. Det anser organisationen 100% förnybart ihop med tolv andra organisationer inom förnybar el. Därför startar de i dag en gemensam namninsamling.

Sedan snart två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Men den gäller bara för de som kan sätta upp solceller på det egna taket eller uppföra ett litet vindkraftverk på tomten.

–  Även de som bor i lägenhet och köper andelar i solkraft och vindkraft bör omfattas av skattereduktionen. Först då kan alla investera i grön el på lika villkor – oavsett om man bor i villa eller lägenhet, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart.

Den 9 februari presenterade regeringen en faktapromemoria där man upprepade:

”Regeringen undersöker möjligheterna att utvidga skattereduktionen till att omfatta andelsägd elproduktion och att förenkla för berörda aktörer.”

Men den tidigare utredningen som skulle ha presenterat sitt resultat den 31 januari i år, har enligt uppgift avslutats och någon ny har ännu inte tillsatts. Detta trots att det finns en klar riksdagsmajoritet bakom förslaget.

– Det är helt orimligt att den majoritet av svenska hushåll som bor i lägenhet missgynnas i den nödvändiga energiomställningen. Den enkla lösningen är att man får en skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion, säger Linda Burenius Magnusson.

De tio organisationerna bakom namninsamlingen:

100% förnybart

Dala Vindkraft Ekonomisk Förening

Greenpeace

Naturskyddsföreningen

OX2:s vindkraftskooperativ

SERO

Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Solkompaniet

Sveriges Vindkraftförening

Sveriges Vindkraftkooperativ

Telge Energi

Telge Energi Vind Ekonomisk Förening

Världsnaturfonden WWF

 

Läs mer om namninsamlingen.

Läs debattartikel på SVT Opinion, med fokus på andelsägd solkraft, som undertecknades av JM, Vasakronan, HSB, Solkompaniet och Telge Energi: ”Alla, oavsett boendeform, borde få producera egen solel”

Läs även debattartikel i Ny Teknik med fokus på andelsägd vind- och solkraft, som undertecknades av HSB, Sveriges Konsumenter, Solkompaniet, 100% förnybart, Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden WWF, Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening och O2 El Ekonomisk Förening: ”Infria vallöftet till hyresgästerna”.

För ytterligare information, kontakta:

Linda Burenius Magnusson, 070 395 34 14, linda.burenius.magnusson@ox2.com

 

Massiva skattelättnader till eljättarna är kontraproduktivt

Debattartikel 7 oktober 2016: http://www.nyteknik.se/opinion/massiva-skattelattnader-till-eljattarna-ar-kontraproduktivt-6794212

En bred folklig förankring är en förutsättning för en klimatsmart omställning till ett hållbart energisystem. När regeringen nu planerar att sänka skatten med 3,3 miljarder per år för eljättarna och skicka notan till hushållen, är det mer angeläget än någonsin att uppmuntra så många hushåll som möjligt att producera sin egen förnybara el. Därför har vi höga förväntningar på utredningen om skattelättnader även till de som äger andelar i t.ex. sol, vind eller småskalig vattenkraft. Boendeformen ska inte få avgöra möjligheten att delta i energiomställningen.

 

Ge fler hushåll möjlighet att bli förnybartproducenter!

Debattartikel 15 september 2016: http://www.aktuellhallbarhet.se/ge-alla-hushall-mojlighet-att-producera-egen-fornybar-el/

Medborgares engagemang för och vilja att bidra till energiomställningen behöver tillvaratas i högre utsträckning, men i dagsläget är boendeformen avgörande för möjligheterna. Idag lyfter vi tillsammans med Hyresgästföreningen, Sveriges Konsumenter och Solel Sala Heby ett förslag på hur fler hushåll kan delta i omställningen.

100% förnybart i Almedalen

Almedalen 2 juli 2016

100% förnybart är som vanligt på plats i Almedalen för att debattera hur Sveriges resa mot ett fullständigt hållbart energisystem kan se ut. Tisdagen den 5 juli, 09.00-09.40, deltar vi i ett samarrangerat seminarium med Förnybarhetsrådet, Naturskyddsföreningen, WWF och Greenpeace. För mer information, se Almedalsprogrammet här.

 

Energiöverenskommelse för 100% förnybart

Pressmeddelande 10 juni 2016    

Idag har Energikommissionen lagt grunden för en hållbar och framtidsinriktad energiomställning i Sverige. Vi välkomnar beskedet om inriktningen mot 100% förnybart, med fortsatta satsningar på hållbar energiförsörjning, energieffektivisering och ökad överföringskapacitet.

Energikommissionen har med dagens besked visat att svensk politik kan leverera. Under årtionden har såväl energisektorn som den elintensiva industrin efterlyst blockövergripande, långsiktiga spelregler och förutsättningar för energimarknaden. Detta har efter ett drygt år av utredningar, analys och överläggningar levererats i en överenskommelse som tar hänsyn till både teknikutveckling, Sveriges konkurrenskraft och de miljö- och samhällsutmaningar vi står inför.

− Detta är en historisk uppgörelse som har mycket stor betydelse för försörjningstryggheten och för Sveriges industriella utveckling. Förnybartbranschen har visat att den kan leverera och idag är vi väl rustade för att kunna ersätta den elproduktion som faller bort när befintlig kärnkraft går ur drift. Det klarar vi tidigare än till 2040, men det viktiga är att Sverige nu tydliggör inriktningen för vårt energisystem och tar ledarskapet för en hållbar omställning. Det skickar en tydlig signal till omvärlden att Parisavtalet sätter takten och är möjligt att uppnå, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i organisationen 100% förnybart.

Energikommissionens överenskommelse innebär i korthet att:

  1. Sverige ska ha ett 100% förnybart energisystem 2040. Precis som tidigare finns inget förbud mot ny kärnkraft och beslut om avveckling av befintlig kärnkraft tas av marknaden, utan en avvecklingslagstiftning.
  2. elcertifikatsystemet för förnybar energi förlängs och utökas med ytterligare 18 TWh till 2030. Det sker även separata satsningar på den havsbaserade vindkraften.
  3. effektskatten för kärnkraft försvinner från 2020, men får ett högre skadeståndsansvar. Fastighetsskatten för vattenkraft sänks till 0,5%.
  4. energieffektivisering ska sättas i fokus med ett nytt mål för perioden 2020-2030.
  5. regelförenklingar ska genomföras för att underlätta för småskalig produktion, vilket även omfattar energilager.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Windahl, Kansliansvarig, info@fornybart.org, 0735-32 10 96

Linda Burenius Magnusson, Ordförande, 0703- 95 34 14

Ställ om till 2030!

Debattartikel 18 maj 2016: http://www.svt.se/opinion/snabb-energimodernisering-gynnar-svenskt-naringsliv

Tillsammans med Coca-Cola, H&M, Ica och Polarbröd uppmanar vi Energikommissionen att fatta beslut som innebär att Sverige är mer än 100% förnybart senast 2030.

 

Hög tid att välja förnybart

Debattartikel 17 maj 2016: http://www.aktuellhallbarhet.se/hog-tid-att-valja-fornybart/

Nu behövs ett tydligt besked från Energikommissionen att Sveriges framgångsrika satsningar på förnybar energi ska fortsätta och ett nytt ambitiöst mål till 2030.

 

Seminarium 26 april: Re-powering energy markets

Välkommen till Fores och 100% förnybarts seminarium om energiomställning, ett unikt tillfälle att få höra IEA:s energimarknadsanalytiker Manuel Baritaud!

Hur kan rätt utformade spelregler för energimarknaden bidra till en snabb omställning till förnybart, effektivt och klimatsmart?

Det kan Manuel Baritaud från IEA svara på. Han kommer till Sverige för att presentera den nya rapporten ”Re-powering energy markets” – en inspirerande katalog över alla möjligheter som står till buds för att modernisera energimarknaden. Representanter från svenska energibolag ger sin syn på utmaningarna de står inför och på de lösningar IEA lyfter fram.

Deltagare: 

Manuel Baritaud, Senior Analyst, IEA

Birgitta Resvik, Head of Corporate Relations, Fortum

Linda Burenius Magnusson, Chef Public Affairs, OX2

Mattias Goldmann, VD Fores, samtalsledare 

Tid: Tisdag 26 april, kl 14.00 – 15.00

Plats: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm (t-bana Mariatorget)

Sista anmälningsdag: Fredag 22 april

Anmäl dig här 

Trygga elförsörjningen med förnybar el

Debattartikel 14 april 2016: http://www.dn.se/debatt/repliker/trygga-elforsorjningen-med-fornybar-el/

Vattenfall och Eon skriver på DN Debatt (9/4) att effektskatten på kärnkraft måste tas bort om de sex sista reaktorerna ska kunna drivas vidare efter 2020. Det kan finnas skäl att se över beskattningen, men deras ultimatum visar på nödvändigheten att snabbt bygga ut den förnybara elen och säkra den långsiktiga försörjningstryggheten.

Förnyat Folkparti borde förnya sin energipolitik!

Debattartikel 19 nobember 2015http://www.unt.se/asikt/debatt/fornybar-energi-for-fornyat-folkparti-3984986.aspx

Inför Folkpartiets namnbyte under landsmötet i Stockholm uppmanar 100% förnybart och den gröna, liberala tankesmedjan Fores partiet att också förnya sin energipolitik. Det är hög tid att partiet ser de grundläggande liberala värderingar som präglar framtidens förnybara energisystem. Ett liberalt parti borde med självklarhet arbeta för en energimarknad med en större mångfald av aktörer och mindre krångel för medborgare som vill ta ansvar för sin egen energiförsörjning.

100% förnybart bland Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare

Nyhet 12 november 2015, #semap

Idag lanserades rapporten Sustainability Engagement Mapping som rankar de 100 mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet på sociala medier. 100% förnybart rankas som nr 2, bakom Miljöbloggen. Det är vi mycket stolta och glada över!

− Det finns en stor kraft i 100% förnybarts bredd och alla våra engagerade medlemmar, vilket reflekteras i rankingen. Vi har jobbat medvetet och envetet med vår strategi för att nå ut och det är förstås glädjande att se effekt. Energisektorns omställning med de möjligheter som följer intresserar och berör många, och det är fantastiskt roligt att driva opinion i en för framtiden så avgörande fråga, säger Anna-Carin Windahl, kansliansvarig.

Med på rankingen finns flera av våra medlemmar, varav två i vår styrelse:

#4 Naturskyddsföreningen

#9 Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen)

#13 Rolf Lindahl (Greenpeace)

#22 Anna Nilsdotter (Naturskyddsföreningen)

#25 Stefan Henningsson (WWF)

#31 Elin Bergman (WWF)

#58 PUSH Sverige

#91 Petra Hallebrant (Telge Energi)

#96 Anna Wolf (Naturskyddsföreningen)

Rapporten rankar företag, politiker, organisationer och opinionsbildare inom hållbarhet med utgångspunkt i det digitala samtalet på Twitter. De som hamnar i toppen på listan har visat högst trovärdighet och engagemang i sociala medier.

Rapporten listar även de bolag som uppfattas som mest hållbara, och här fanns våra medlemmar Telge Energi och OX2 med.

Miljöaktuellt uppmärksammar rankingen här.

 

Fel att stödja rysk kärnkraft, SSAB!

Debattartikel 26 juni 2015: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21025603.ab

Idag uppmärksammar vi på Aftonbladet Debatt SSABs planerade investering i ett omstritt kärnkraftprojekt i Finland. Det ekonomiskt mycket osäkra projektet i Pyhäjoki backas upp av statliga ryska Rosatom – ett av Putins prestigebolag. Flera stora privata finansiärer, bland annat E.On, har dragit sig ur projektet, men SSABs investeringsplaner om en halv miljard kvarstår ännu och kan bli tungan på vågen för projektets överlevnad. Vi kan lita på ett förnybart elsystem, men kan vi lita på Putin?

Om samspelet mellan säkerhetspolitik och energipolitik intresserar dig – välkommen att besöka vårt Almedalsseminarium på temat på måndag nästa vecka. Här finns programmet: Program måndag_Almedalen 2015

Välkommen till 100% förnybart i Almedalen!

Almedalen 2015, 17 juni 2015

I år stärker vi vår närvaro i Almedalen och bjuder in till fem högaktuella och spännande energiseminarier. Vi inleder veckan på måndagen den 29 juni med seminariet ”Framtidens energisystem – en geopolitisk försäkring för Nordeuropa”, kl. 11.00 – 11.50. Här diskuterar vi det nya energisystemet i en säkerhetspolitisk kontext, mot bakgrund av Rysslands agerande runt Österjön. Hur kan vi agera för att öka oberoendet av rysk energiexport och vilken roll kan Sverige spela för ökad energisäkerhet i regionen? Programmet finns här:  Program måndag_Almedalen 2015. I Almedalsguiden finns vi här.

På onsdagen den 1 juli samarrangerar vi tillsammans med Förnybarhetsrådet ”Träffpunkt förnybart” mellan 09.00 och 13.00. Under förmiddagen bjuder vi på fyra seminarier på tema Union, Generation, Innovation och Kommission, med en spännande mix av entrepenörer, parlamentariker, teknikoptimister och nästa generations beslutsfattare. Vi avslutar med lunch och mingel 11.30 – 13.00. Här finns programmet: Program_Almedalen 2015

Vi ses i Visby – varmt välkommen!

Pragmatism krävs för mer förnybart

Debattartikel 17 juni 2015: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foernybar-energi-kraever-pragmatiska-loesningar-16566

100% förnybart skriver tillsammans med Svensk Vindenergi och Svensk Fjärrvärme idag på Dagens Samhäller debattsida om behovet av politisk pragmatism för fortsatt utbyggnad av förnybara energikällor. Vi hoppas att Centerpartiet fortsätter att hålla samma lösningsorienterade linje i höst som partiet visat under våren, gällande ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet och förbättrade förutsättning för småskalig produktion.

 

Dags att Folkpartiet satsar på förnybart!

Debattartikel 25 april 2015: http://vlt.se/asikt/debatt/1.2945622-dags-att-folkpartet-satsar-pa-fornybart

Idag håller Folkpartiet Liberalt Riksmöte i Västerås. 100% förnybart och liberala tankesmedjan Fores uppmanar partiet att använda denna ”liberala kraftsamling” till att nystarta idéutvecklingen av den egna energipolitiken. Det är hög tid för Folkpartiet att omfamna utvecklingen av det förnybara, hållbara samhället!

 

Kärnkraft inget alternativ

Debattartikel 2 april 2015: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/nej-kaernkraft-inte-enda-alternativet-i-framtiden-14792?pack=14795

100% förnybart bemöter tillsammans med Svensk Vindenergi och Svebio ett debattinspel från Per Åhlström avseende framtidens energisystem. Inget av Åhlströms argument mot förnybart klarar en närmare granskning av hur verkligheten faktiskt förhåller sig och åt vilket håll energimarknaden utvecklas.

 

Inte för sent att få Energikommissionen på rätt köl

Debattartikel 11 mars 2015: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.615060/inte-for-sent-fa-energikommissionen-pa-ratt-kol

Det finns mycket i Centerpartiets ställningstaganden kring Energikommissionen som vi delar. Men analysen att Alliansens energiöverenskommelse är tillräcklig för att komma bort från ett enögt kärnkraftfokus är helt orimlig. I själva verket är det precis tvärtom. En stabil och för svensk industri och sysselsättning gynnsam energipolitik behöver nu ta ett nytt och större grepp. Läs hela artikeln via länken ovan.

 

Energikommission med stor potential

Pressmeddelande, 6 mars 2015

Energiminister Ibrahim Baylan har idag sjösatt Sveriges nya Energikommission. 100% förnybart anser att direktiven ger anledning till optimism om ett framtida förnybart energisystem, men ser även ett alltför snävt fokus på el.

I sin presentation talade Energiministern entusiasmerande om Sveriges enastående förutsättningar att vara producent av förnybar energi. Han nämnde också möjligheterna att utnyttja ny teknik, bland annat för ett mera inkluderande energisystem med smarta nät och flexiblare kunder som medverkar i systemets funktion. 100% förnybart har under vintern träffar Miljö- och energidepartementet för att bidra med våra infallsvinklar. Vi anser att Energikommissionen bör prioritera:

  1. Systemtänk. Det är viktigt att ta hänsyn till utvecklingen av hela energisystemet, inklusive transporter och värme. Att endast utreda elförsörjningen är ett alltför snävt perspektiv. Systemet måste hänga ihop och beståndsdelarna är kommunicerande kärl.
  2. Market design. Med stora förändringar i marknadens funktionssätt krävs ett helt nytt grepp om hur den effektivast organiseras. Att utreda marknadsfunktion, prismekanismer etc är centralt för att få ett fungerande energisystem, inte minst mot bakgrund av det arbete som nu påbörjats inom EU med Energy Union och de diskussioner som förs om olika lösningar som exempelvis EOM (Energy Only Market).
  3. Energieffektivisering. Potentialen för effektivare användning är enormt stor och endast utnyttjad i ringa grad. Affärsmodellerna och styrmedlen behöver utvecklas så att man fullt ut kan ta i anspråk den resurs som i praktiken är billigare än varje form av energitillförsel och som dessutom har plusvärden för miljö, produktivitet, hälsa och sysselsättning.
  4. Sysselsättningseffekter. Ett scenario där Sverige ställer om mot stora mängder förnybart kan innebära mycket för landets industriutveckling, varför konsekvensanalyser även bör omfatta effekter på näringslivsutveckling och sysselsättning.
  5. Effektivare styrmedel. De ekonomiska analyserna av kostnader och fördelningen av dessa samt av olika styrmedels effekter behöver breddas jämfört med de som tidigare energiutredningar haft som utgångspunkt. Detta gäller bl.a. energieffektiviseringens mervärden som IEA påvisat i analyser av ”non-energy-benefits”, samt inte minst beteendeekonomiska överväganden om hur människor och företag reagerar på olika styrmedel.

Vi noterar slutligen att tidsspannet för utredningen är 2025-2050, vilket vi anser är rimligt för ändamålet. Det är dock viktigt att energipolitiken inte avstannar under tiden utredningen pågår, eftersom det finns flera brådskande frågor som behöver adresseras nu för att inte förlora momentum för nödvändiga investeringar. Detta förefaller även vara Energiministerns mening.

Om vi tar i beaktande att denna lansering sker i en tid när EU börjar arbetet med en Energiunion som har ”Efficiency First” som utgångspunkt, verkar det lovande för att vi ska kunna etablera 100% (och mer därtill) förnybart.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Windahl, Kansliansvarig, info@fornybart.org, 0735-32 10 96

 

 

Kärnkraftskraven på Energikommissionen en halmdocka

Debattartikel 12 februari 2015: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.608673/debatt–karnkraftskraven-en-halmdocka

Inför den förestående Energikommissionen har Centerpartiet markerat att en sådan måste utgå från Alliansens energiöverenskommelse, som öppnar för nyinvesteringar i kärnkraft. Det är både synd och märkligt att partiet inte vill driva sin egen linje om 100% förnybart inom en generation. I synnerhet mot bakgrund av att marknadens aktörer redan varit tydliga med att det inte finns kommersiella förutsättningar för ny kärnkraft utan statliga subventioner. Läs hela artikeln via länken ovan.

 

 

Välkommen till seminarium den 21 november:

Integrering av förnybart – globala erfarenheter och best practice

Sverige är på väg mot ett energisystem med stora mängder förnybar energi. Vilka förändringar av lagar, regler, driftstrategier och affärsmodeller krävs för att klara omställningen? Den 21 november bjuder 100% förnybart in till ett seminarium som belyser energiomställningens systemeffekter, hur de kan hanteras och vad vi kan lära oss av andra länder. Keynote speakers är bland andra Dr. Lawrence Jones och Thomas B. Johansson. Antalet platser är begränsat – anmäl dig på info@fornybart.org senast 17 november.

Datum: 21 november

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Tysk-Svenska Handelskammaren, Valhallavägen 185, Stockholm

Anmälan: info@fornybart.org

Programmet: Program

För mer information kontakta:

Anna-Carin Windahl, kommunikationsansvarig 100% förnybart

0735-32 10 96

 

EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

Debattartikel 27 oktober 2014: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2527783-eu-vander-klimatet-ryggen-dags-for-norden-att-ta-over

Sent i torsdagsnatt slutförhandlades EUs klimat- och energimål för 2030. Resultatet (minst 40% utsläppsminskning, 27% förnybar energi och 27% energieffektivisering) definierades av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy som ”rättvist”. Man kan fråga sig för vem? Det är i själva verket oerhört defensivt och för klimatet otillräckligt. Till och med oljebolagen Shell och Statoil har ställt tuffare krav på EU:s målsättning!

På hemmaplan var det en plågsam upplevelse att följa den svenska EU-nämndens diskussioner om målen och den pajkastning som ägde rum med de sifferkombinationer man menade borde gälla för EUs klimatarbete. Vi lämnar sifferexercisen därhän och tittar på vad målen egentligen innebär. Det borde politikerna i EU-nämnden också ha gjort.

För det första finns det ett systemfel i hela upplägget med att Sveriges representanter ska lägga ett förhandlingsbud tillsammans med 27 andra länder och försöka finna en gemensam linje i ett spel där alla egentligen försöker komma undan så lindrigt som möjligt. Att sedan partierna i Sveriges riksdag försöker spela fattighusauktion med varandra gör det hela än mer motbjudande. Inte minst i ett läge där vi vet att en majoritet av Sveriges folkvalda partier drivit en mer ambitiös EU-linje. När politiker i EU-nämnden i det läget väljer att krama sig fast vid blockpositionering istället för den linje och politik folk har röstat på är det ett svek av stora proportioner, då detta är vår viktigaste fråga inför det stora klimatmötet i Paris 2015.

Årets Nobelpristagare i Ekonomi har granskat klimatförhandlingarna och lakoniskt påpekat att alla länder som vill vara seriösa borde hälsa bindande målsättningar med tacksamhet, eftersom de innebär att ingen av de andra parterna kan smita undan. EU-nämndens överläggningar gick inte i den andan.

För det andra har (nästan) alla partier uttalat sig för att vi till 2050 ska ha nära nollutsläpp av växthusgaser, vilket är i linje med klimatvetenskapens rekommendationer för att klara världen under två graders global uppvärmning. De mera blygsamma partierna ligger på 80% minskning. När man hör de svenska politikerna kan man bara undra: ”När skall vi börja?”. Tydligen inte nu, utan senare!

För det tredje påstods i vissa inlägg att den lägre linje som förespråkades och vann var ”mera realistisk” och ”mindre kostsam”. Låt oss en gång för alla slå fast att klimatåtgärder som energieffektivisering och förnybar energi inte är kostsamma. Enligt IEAs bedömning i World Energy Outlook 2012 är nästan alla åtgärder för att klara tvågradersmålet privatekonomiskt lönsamma.  Den nyligen utkomna rapporten ”Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency” visar att då alla de andra fördelar effektivisering har för t.ex. produktivitet, jobb och hälsa räknas in, är lönsamheten ännu större. Detta är alltså OECD/IEAs bedömning. Inte någon partsinlaga.

I stora delar av Europa, inklusive Sverige, har den större omfattningen av förnybar energi i systemen sänkt priserna för el, vilket kommit alla kunder till godo. För EUs del kan tilläggas att vi idag spenderar 10 miljarder kronor per dag på import av fossila bränslen, vilket borde anses vara ett mycket kostsamt och riskfyllt beroende som vi bör bryta så snart det bara är möjligt.

Mot denna bakgrund borde de åtgärder som behövs för att lösa klimatproblemen vara en ”no-brainer”. Vi får bättre miljö, ökad sysselsättning, minskad sårbarhet och industriell utveckling. Vad är det mer som paketet borde innehålla? När vi får allt detta vill vi ändå förhandla!

På EU-nivå är nu linjen fastslagen. Den är en besvikelse och pekar på att det blir än viktigare att enskilda länder nu visar ledarskap inför Parisförhandlingarna. Det finns en stor möjlighet för de nordiska länderna att gå samman och med gemensamma krafter skapa en global förebild för klimatomställning. På onsdag nästa vecka är det dags för klimat- och miljöministrarna att mötas i Nordiska ministerrådet. Vi hoppas att det kan bli startskottet för ett nytt, kraftfullt och ambitiöst nordiskt klimatsamarbete!

Hans Nilsson, Ordförande 100% förnybart

 

100% förnybart i Almedalen

Almedalen 2014, 23 juni 2014

100% förnybart stärker i år sin närvaro i Almedalen och bjuder in till två klimat- och energiseminarier. Vi låter näringslivet syna politikernas klimatambitioner och innan vi fördjupar oss i framtidens energisystem med stora mängder decentraliserad mikroproduktion. 

På torsdagen den 3 juli, mellan 14.15 och 16.00, välkomnar 100% förnybart Almedalsbesökare till två energi- och klimatseminarier på centrala Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18.

Vi inleder med en tuff debatt där näringslivet ställer politiker till svars för bristande omställningsambitioner. Stina Billinger, Anna Borgeryd, Bo Strandberg och Nina Ekelund leder en utfrågning om varför företagens krav på mer klimatverkstad inte hörsammas i partipgrogrammen. Vi diskuterar varför de stora, nytänkande reformerna som ska stärka svenska företags hållbara konkurrenskraft lyser med sin frånvaro. Är det inte hög tid för politiken att komma ikapp?

När dammet har lagt sig bjuder vi på ett kunskapsseminarium om mikroproduktion. Våra egna och inbjudna experter ger oss en nulägesanalys av svensk mikroproduktion och en inblick i hur framtiden ser ut. Hur påverkas elbolagen av trenden mot fler prosumenter och hur kommer energisystemet påverkas av alltmer decentraliserad produktion?

I anslutning till våra seminarier arrangerar Svensk Vindkraftförening tillsammans med Gotlands Vindelproducenter en utflykt till närbelägen vindkraftpark. Intresse anmäls till info(at)svensk-vindkraft.org.

Hela programmet kan läsas här: Program_Almedalen 2014.

Varmt välkomna!

För mer information kontakta:

Anna-Carin Windahl, Kommunikationsansvarig

0735 32 10 96, info(at)fornybart.org

 

Telge Energi ansluter sig till 100% förnybart 

Pressmeddelande, 16 maj 2014

Elbolaget Telge Energi ansluter sig till föreningen 100% förnybart. Föreningen fortsätter därmed att växa med modiga företag och entreprenörer som vill bidra till omställningen mot ett helt förnybart energisystem i Sverige. 

100% förnybart har sedan lanseringen i Almedalen 2012 snabbt etablerat sig som en av de mest aktiva debattörerna av förnybar energi och omställningen mot ett hållbart energisystem. Föreningen samlar en stor bredd av aktörer inom förnybart, såväl från näringslivet som miljörörelsen. Nu har elbolaget Telge Energi valt att ansluta sig.

– Vi är oerhört glada över möjligheten att få arbeta tillsammans med Telge Energi, vars framåtanda och mod vi länge beundrat på avstånd, säger föreningens kommunikationsansvariga Anna-Carin Windahl. Bolaget har en tydlig vision om ett förnybart energisystem, ser möjligheterna det medför och har ett stort driv mot att göra skillnad. Det är värden vi uppskattar och helt igenom delar.

Telge Energi, en del av Telgekoncernen, erbjuder sina kunder el från enbart förnybara energikällor som sol, vind och vatten. 2012 fick bolaget mycket uppmärksamhet för kampanjen ”Solupproret”, som lyfte fram solenergins fördelar.

– Vi har 170 000 kunder som valt ren el. Våra kunder har bidragit med över 60 miljoner kronor till förnybar energi sedan 2008. Bara 17% av Sveriges elkunder väljer idag ett avtal med ursprungsmärkt el, det borde vara långt många fler med tanke på klimatutmaningen vi har. Både branschen och vi som elbolag har ett ansvar för att upplysa alla elkunder om att valet av förnybar el har stor betydelse. Med vårt medlemskap i 100% förnybart vill vi fortsätta driva på så att utvecklingen mot ett helt förnybart energisystem går snabbare, säger Mats Fagerström, VD på Telge Energi.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Windahl, 100% förnybart, info@fornybart.org, 0735-32 10 96

Anni Svensson, Presskontakt Telge Energi, anni.svensson@telge.se, 072-963 73 62

Pressmeddelande_Telge Energi

100% förnybart får Vindkraftspriset 2014

Pressmeddelande, 8 maj 2014

100% förnybart har idag tilldelats årets Vindkraftpris. Det är föreningens arbete med att öka medvetenheten om den förnybara energins roll i klimatutmaningen som uppmärksammas.

Branschorganisationen Svensk Vindkraftsförening delar årligen ut Vindkraftpriset till en aktör som förtjänar uppmärksamhet för sin gärning för vindkraftsbranschen. I år gick priset till 100% förnybart, som arbetar för att Sverige ska ställa om till ett energisystem helt baserat på förnybara energikällor senast år 2050.

– 100% förnybart har på ett föredömligt sätt drivit debatten och den förhöjda medvetenheten om det 3-delade klimatmålet för Sverige och Europa, och på så sätt konstruktivt visat på förnybar energis del i ett ambitiöst klimattänk, berättar Johanna Olesen, ordförande i Svensk Vindkraftförening, om varför valet i år föll på 100% förnybart. Nätverket har bidragit till att beskriva vindkraften som ”en del i helheten”, vilken också innefattar aspekter som energieffektivisering och andra förnybara energislag, liksom det omfattar ett brett spektra av aktörer – både kommersiella och ideella. Alla i en modig kraftansträngning för ett förnybart samhälle.

100% förnybart har på kort tid etablerat sig som en av de mest aktiva debattörerna av energiomställningen. Inte minst fick det öppna brevet till Fredrik Reinfeldt om EU:s nya energi- och klimatmål tidigare i år stor uppmärksamhet.

– Det är fantastiskt roligt att få ta emot detta pris, det sporrar oss i det fortsatta arbetet, säger Carina Borgström-Hansson på WWF Världsnaturfonden, en av föreningens medlemmar. Det är tydligt att det finns ett stort intresse för det vi gör, vilket mycket beror på vår unika sammansättning av aktörer från såväl industrin som miljörörelsen.

Priset är en god investering i hållbar framtid – ett skolår för ett barn i fattigdom genom Action Aid.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Windahl, Kommunikationsansvarig 100% förnybart

info@fornybart.org, 0735-32 10 96

Pressmeddelande_Årets vindkraftspris

 

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt:

EUs energi- och klimatmål 2030

Öppet brev, 11 februari 2014

Bäste Fredrik Reinfeldt,

Vi är 20 representanter från både näringsliv och civilsamhälle som vill uppmana Dig och regeringen att vara pådrivande för ambitiösa energi- och klimatmål i EU. Med anledning av onsdagens omröstning i Europaparlamentet vill vi be Dig att fatta ett beslut om Sveriges position som respekterar majoriteten av de svenska parlamentarikernas ställningstagande om tre bindande mål på:

Grunden för parlamentarikernas ställningstagande är dels att kunna nå EUs lång-siktiga mål till 2050, men också att kunna göra det med stärkt konkurrenskraft, förbättrad leveranssäkerhet, lägre kostnader och ökad sysselsättning som positiva sidoeffekter. Detta samband påvisas bland annat av Europeiska kommissionens egen konsekvensanalys som visar att tre mål har de mest positiva sammantagna effekterna för klimatet, jobben och EUs ekonomi.

Vi är företag och organisationer som genom våra produkter, tjänster och verksamheter tar ett tydligt ansvar för en hållbar utveckling i Sverige och Europa. För att vi som företag ska kunna fortsätta att skapa sysselsättning och göra hållbara satsningar behöver vi tydliga politiska ramverk och långsiktiga spelregler som gäller över mandatperioderna. För oss är 2030 inte långt borta. Därför uppmanar vi Dig att under toppmötet i mars kraftfullt driva en svensk linje som kräver tre bindande, ambitiösa klimatmål för 2030. För ett starkt och hållbart Europa.

Med vänliga hälsningar,

Peter Nygren, Arise                                          Hans Nilsson, Energieffektiviseringsföretagen

Birgitta Govén, EnergiRådgivarna                Joakim Karlsson, Envac

Per Witalisson, Eolus                                       Pontus Löfstrand, EWT

Johan Falk, Föräldravrålet                              Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen

Omid Ashrafi, Newsec                                     Linda Burenius Magnusson, O2 Vindel

Anna Borgeryd, Polarbröd                              Johline Lindholm, PUSH Sverige

Göran Bryntse, SERO                                       Peter Zachrisson, Stena Renewable

Lars Andrén, Svensk Solenergi                      Johanna Olesen, Svensk Vindkraftförening

Mats Fagerström, Telge Energi                      Lisa Malmquist Ekstrand, Vestas

Maria Röske, Wpd                                             Håkan Wirtén, WWF

 

Regeringen måste kräva att EU höjer klimatmålen

Debattartikel 4 februari 2014: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3802474.ece

Just nu sitter Allianspartierna i förhandlingar om vilken position Sverige ska ta ifråga om EUs nya klimat- och energimål för 2030. Kommissionen föreslår att EU ska minska växthusgasutsläppen med 40% och att 27% av Europas energiförsörjning ska komma från förnybar energi. Utöver att målen som satts är alldeles för låga för att EU ska kunna möta sitt långsiktiga mål att begränsa klimatuppvärmningen till 2 grader, är det både obegripligt och beklagligt att ett mål för energieffektivisering helt har slopats.

Den svenska regeringen har varit väldigt tyst i dessa frågor till skillnad från både den danska och tyska och ytterligare sex länder som skrivit till EU-kommissionen och framställt en önskan om såväl fler mål som ökade ambitioner. För ett land som gärna lyfter fram sitt ledarskap i klimatsammahang och säger sig värna svensk industris konkurrenskraft är det ett anmärkningsvärt ställningstagande på flera sätt.

International Energy Agency, IEA, har visat att nästan hela den besparing som behövs för att klara 2-gradersmålet kan klaras med lönsam energieffektivisering, men också att den inte kommer till stånd av sig själv. Fraunhoferinstitutet har för det tyska miljödepartementets räkning visat att 50% lönsam besparing kan uppnås till 2050.

Det finns idag tekniska lösningar som minskar energianvändningen och som innebär vi samtidigt  bibehåller och till och med ökar välfärd och industriproduktion. Ett gott exempel är Electroluxkoncernen som sparat 40% av energianvändningen under en sjuårsperiod genom konsekventa insatser och, som de själva säger, ”ingen rocket-science, bara gnetande”.  Den svenska energiintensiva industrin har med hjälp av det så kallade PFE-programmet ökat sitt sparande och därmed frigjort energiresurser till kostnader som ligger på en femtedel av vad ny energitillförsel kostar. Energieffektiviseringsmöjligheterna inom liten och medelstor industri är ännu mera frapperande. Potentialer på över 50% är inte ovanliga, men det är också tydligt att dessa möjligheter inte realiseras utan mål, vägledning och uppmuntran. Energislöseriet fortsätter av slentrian och kostar företag och samhälle stora pengar.

Kommissionens förslag och den svenska tystnaden är dessutom märklig eftersom de går på tvärs med kommissionens egen konsekvensanalys. Enligt den uppstår betydande synergieffekter med tre ambitiösa mål för utsläppsreduktion, förnybar energi och energieffektivisering. Det skulle resultera i ökad leveranssäkerhet, minskad import av fossilbränslen till ett värde av 500 miljarder Euro, minst 500 000 nya jobb och bättre miljö. Andra prognoser pekar på 2 miljoner nya jobb bara i byggsektorn vid en tydlig satsning på renoveringar. Genom tre ambitiösa mål får vi alltså inte bara de bästa klimateffekterna utan också en stabilare ekonomi med ökad sysselsättning. I tider av massiv arbetslöshet i stora delar av Europa borde vägvalet vara enkelt.

Europas industri är stark på grund av att andra regioners industri är mer ineffektiv. Situationen kan dock snabbt ändras. Effektiviseringen måste fortgå på en hög nivå för att kostnaderna ska hållas tillbaka och den relativa konkurrenskraften förbli stark. Det är alltså mycket som står på spel och som fordrar att energi- och klimatpolitiken är framåtriktande så att vi stannar i utvecklingens framkant och inte halkar tillbaka. Just därför krävs mål och vägledning. Vi uppmanar regeringen att driva en linje som utgår från kommissionens underlag, med tre mål som ger oss mest klimatnytta, fler jobb och starkare industri.

Att satsa på enbart ett mål är som att investera sina sparpengar endast i ett företags aktier eller en högriskfond. Det är att lägga alla ägg i en korg. Har man tur går det bra – men varför ta risken?

 

Johan Ehrenberg, Egen El

Oskar Englund, Ekologistas

Hans Nilsson, Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

Birgitta Govén, Energirådgivarna

Pontus Löfstrand, EWT

Linda Burenius Magnusson, O2

Olivia Linander, PUSH Sverige

Lars Andrén, Svensk Solenergi

Johanna Olesen, Svensk Vindkraftförening

Lena Lindahl, Sustainable Sweden Association

Göran Bryntse, SERO

Maria Röske, wpd

Annika Jacobson, Greenpeace Sverige

 

Ambitiös klimatpolitik för ett konkurrenskraftigt Europa

Debattartikel 22 januari 2014: http://www.unt.se/debatt/eu-behover-ambitios-klimatpolitik-2811549.aspx

I eftermiddag presenterar EU-kommissionen sitt förslag på EUs nya klimatmål för 2030. Hur förslaget ser ut och vad det innehåller är av enormt stor betydelse. Inte bara för utsikterna att motverka klimatförändringarna, utan också i högsta grad för Europas konkurrenskraft och ekonomiska återhämtning. Trots ständiga försök att utmåla frågan som ett val mellan å ena sidan nödvändiga klimatåtgärder och å andra sidan jobbtillväxt pekar nämligen analyser på att de är positivt korrelerade. Utformade på rätt sätt kommer ambitiösa klimatmål att stimulera EUs konkurrenskraft.

Tyvärr ser inte utsikten för en sådan utveckling ljus ut. Det finns en stor konflikt mellan olika medlemsländer om huruvida EU ska ha endast ett bindande mål för växthusgasreduktion eller tre separata, bindande mål för utsläppsminskningar, utbyggnad av förnybar energi och energieffektivisering. Det anmärkningsvärda är att de länder som mest hårdnackat argumenterar för endast ett mål gör det utifrån positionen att det är det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet.

Kommissionens egen konsekvensanalys pekar på signifikanta skillnader i de förväntade resultaten av olika målsättningar. Med ett mål beräknas importen av fossil energi minska med sju procent, medan tre separata mål däremot minskar importen med hela 19 procent. Det motsvarar besparingar på över 500 miljarder Euro och ökar försörjningstryggheten för EUs energiintensiva industrier. Ett mål beräknas vidare skapa omkring 680 000 nya jobb i EU, medan tre mål beräknas generera 1 250 000 nya jobb. Valet borde vara självklart.

Men det räcker inte bara med att ha tre mål. En central faktor för att 2030-målen ska bli en drivkraft för europeisk klimat-, energi-, jobb- och industripolitik är att ambitionsnivåerna blir tillräckligt höga. De nivåer som på förhand diskuterats (40-30-40) är alldeles för låga. Växthusgasutsläppen måste reduceras med minst 55 procent, målet för andelen förnybar energi bör vara 45 procent och vi behöver energieffektivisera med 40 procent.

Dessa mål korresponderar med både vetenskapens besked om nödvändiga utsläppsminskningar samt de incitament som banar väg för den förnybara energisektorn i Europa. För att nå EUs långsiktiga mål att begränsa klimatuppvärmningen till 2 grader 2050, måste växthusgasutsläppen minska med mellan 80-95 procent. Ett scenario enligt ”business as usual”, som vi landar i med endast ett mål och utan tillräckligt höga ambitioner för tre mål 2030, innebär i praktiken att EU kommer att misslyckas att uppnå sitt mål. Saktfärdigheten i klimatåtgärderna innebär vidare att kostnaderna kommer att accelerera ju längre tiden går.

Sveriges officiella position i frågan har hittills varit otydlig. Beskedet som lämnats av Energiminister Anna-Karin Hatt är att Sverige verkar för höga klimatambitioner i EU. Men trots EU-kommissionens målanalys, som dessutom bekräftats av Energimyndigheten, fanns Sverige inte med bland de åtta medlemsländer som uppmanat Kommissionen att föreslå tre bindande klimatmål.

Med tanke på det miljökunnande som finns i Sverige, vår teknik, vår industri och våra naturresurser, är det svårt att se annat än stora fördelar med ett Europa som satsar på grön omställning. Oavsett vad EU-kommissionen presenterar idag vill vi därför se ett betydligt mer offensivt ställningstagande från regeringen. Tre bindande och ambitiösa mål är vad som krävs för att EU:s klimatpolitik ska vara förenlig med vetenskapliga slutsatser om nödvändiga åtgärder för att klara klimatutmaningen och bidra till stärkt konkurrenskraft. Det är nu hög tid för Sverige att tydligt ställa sig bakom den positionen.

100% förnybart

Politisk samsyn krävs för nya elnät och ny elproduktion

Slutreplik 11 oktober 2013

Det behövs en bred politisk energiöverenskommelse för att energibranschen ska kunna nyinvestera i både elnät och produktion, skriver förespråkare för den förnybara energibranschen.
Läs slutrepliken i GP här eller läs den i pdf-format här

Vad ska ersätta våra gamla kärnkraftverk?

Debattartikel 25 september 2013

Vi i den förnybara sektorn står redo att bidra i omställningen till ett nytt hållbart energisystem. Men för att nödvändiga investeringar ska komma till skott i tid, krävs tydlighet om den politiska viljeriktningen, skriver bland andra Lars Andrén, Svensk Solenergi.
Läs debattartikeln i GP här eller läs den i pdf-format här

Det handlar inte om att återgå till häst och vagn

Slutreplik 20 mars 2013

Slutreplik. Det förunderliga med Lydia Wåhlstens, Maria Erikssons och Lina Palms invändningar mot våra slutsatser av sysselsättningseffekterna av EU:s energieffektiviseringsdirektiv (DN 18/3 respektive 1/3) är var de egentligen vill komma. Vår artikel argumenterar för att svenska aktörer skall agera ekonomiskt rationellt och utnyttja de kostnadseffektiva möjligheter som finns att effektivisera energianvändningen, skriver företrädare för nätverket 100% förnybart.
Läs slutrepliken i DN här eller läs den i pdf-format här

Smart energianvändning kan ge 30.000 nya jobb

Debattartikel 16 mars 2013

Hållbar tillväxt. Effektivare energianvändning skulle inte bara ge stora miljövinster, det skulle också skapa tusentals nya jobb i Sverige. Därför är det viktigt att regeringen inte missar de möjligheter som EU:s energieffektiviseringsdirektiv kan innebära. Tyvärr finns det skäl till oro, skriver företrädare för nätverket 100% förnybart.
Läs debattartikeln i DN här eller läs den i pdf-format här

Missa inte 100% förnybarts seminarium i Almedalen: 

Vatten-, vind-, sol- och bioenergi
Vatten-, vind-, sol- och bioenergi

”Europeisk energipolitik – inspiration för nya krafttag i Sverige?”. Här ges inspiration från Danmark, Storbritannien och Tyskland. Avslutande diskussion med företrädare för svensk energipolitik och förnybartbranschen. Läs mer här

Plats och tid: Almedalen, onsdagen den 3 juli, kl. 13.00 – 14.00, Bolaget, Stora Torget 6, #100förnybart
Inbjudan Almedalen pdf

Orimligt att vi inte ställt om till ett 100% förnybart energisystem år 2050

Pressmeddelande Stockholm 11 december 2012

Nätverket 100% förnybart, som består av näringslivsrepresentanter och samtliga ledande miljöorganisationer, är djupt besvikna på Naturvårdsverkets underlag till energifärdplan som idag lämnas över till regeringen.

Prognoser från såväl IEA, branschorganisationerna och EU-kommissionens Energy Roadmap 2050, samt inte minst den reella utvecklingen för den förnybara energisektorn, visar att förnybart och energieffektiviseringar är framtiden. Därför bör Sverige omedelbart anta en vision om en energiförsörjning som till 100% baseras på energi från förnybara källor och utveckla en plan för att nå dit senast år 2050.

– Då Naturvårdsverket misslyckats med att se potentialen i energieffektiviseringar och omställningen till ett förnybart energisystem måste regeringen nu ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda en omställning till ett 100% förnybart energisystem, säger Birgitta Govén på EnergiRådgivarna.

Energi från förnybara källor och energieffektivisering är etablerad teknik som fasar ut fossil energi och kärnkraft. Senast år 2050 kan Sverige ha ett helt förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför. Det är genomförbart, lönsamt, skapar jobb och hjälper oss att rädda klimatet.

– Alla aktörer i nätverket för 100% förnybart står redo att genomföra de förändringar av energisystemet som krävs. Vi har kompetensen, viljan och visionerna och kan ta Sverige in i framtiden, säger Anna Jivén på Svensk Vindkraftsförening.

Mer information:

www.förnybart.org

info@fornybart.org

Kontakt:

Isadora Wronski, ansvarar för klimat och energifrågor på Greenpeace, 0703012534

Anna-Carin Windahl, Grapevine PR, kommunikationsansvarig, 0735 32 10 96

 


Nytt nätverk vill att Sverige ställer om till ett 100 % förnybart energisystem

Almedalen, 3 juli 2012 – Idag lanseras ”100 % förnybart” – ett nätverk som enar aktörer från den
förnybara industrin, miljöorganisationer och forskare i en hållbar och helt förnybar energivision för
Sverige.

– Vi vet att Sverige kan få sin energi från förnybara källor senast år 2050. Nu är det dags att resten
av samhället ser den potentialen. 100 % förnybart står redo att genomföra de förändringar av
energisystemet som krävs, säger Gustav Melin, verkställande direktör Svebio.

100 % förnybart vill att Sverige antar en vision om 100 procent förnybar energi och sällar sig till
ledande länder i EU som insett att framtiden är förnybar. Visionen om ett energisystem baserat helt
på energi från förnybara källor måste återspeglas i Naturvårdsverkets färdplan för ett Sverige utan
utsläpp år 2050, som kommer i slutet av året.

I omställningen fasas den fossila energin och kärnkraften ut efterhand som resultaten från satsningar
på energieffektiviseringar och förnybar energi realiseras.

– Grundplåten i ett förnybart energisystem är en målmedveten och konsekvent satsning på
effektivare energianvändning där användarna får full valuta för sina pengar, säger Hans Nilsson
frånEnergiEffektiviseringsföretagen.

Nätverket lanseras under Almedalen med mingel och paneldebatt den 3 juli, kl. 17.00 – 20.00 på
Briggen Tre Kronor. Föranmälan (obligatorisk) till: info@fornybart.org

Medverkar gör bland annat Tomas Kåberger Chalmers och Japan Renewable Energy Foundation, ,
Conradin Weibl Pressattaché Tyska ambassaden, Gustav Melin verkställande direktör Svebio, Johan
Paradis styrelsemedlem Svensk Solenergi, Håkan Wirtén generalsekreterare på Värlsdanaturfonden
WWF, Charlotte Bergqvist från WPD Offshore Stockholm, Anna Jivén Svensk Vindkraftförening,
Isadora Wronski Greenpeace.

Kontakt

Email: info@fornybart.org
Hemsida: www.förnybart.org
Twitter: 100_fornybart
Facebook: 100 % förnybart

Back to Top