Avsiktsförklaring för nätverket 100 % förnybart

100% förnybart verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem, baserat på att 100% av energin ska komma från förnybara källor.

Senast år 2030 kan vi i Sverige ha ett 100% förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför. Det är nödvändigt att omställningen får fart så fort som möjligt.  Vart de närmaste årens investeringar går blir helt avgörande för om vi klarar utmaningen.

100% förnybart står redo att genomföra de förändringar av energisystemet som krävs. Våra medlemmar har kompetensen, viljan och visionerna. Energi från förnybara källor och energieffektivisering är idag etablerad teknik, vilket tydligt framgår av prognoserna från IEA och från de olika branschorganisationerna. Det återspeglas också i EU-kommissionens Energy Roadmap och alla dess scenarier för det europeiska energisystemet. EU har målsättningar för klimatet, minskning av koldioxidutsläpp och omställning av energisystemet som innebär att det inte finns någon annan väg än att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och ersätta det gamla med det nya. Därför bör Sverige anta ett mål om ett 100% förnybart energisystem och ta ledningen i EU.

I omställningen fasas den fossila energin och kärnkraften ut efterhand som resultaten från satsningar på energieffektiviseringar och det förnybara visar sig. Samtidigt är det viktigt att effekttopparna i energisystemet planas ut och en bättre balans i energisystemet skapas med hjälp av smart teknik i kraftnäten på konsumtionssidan samt utveckling av olika typer av energilager.

För att likvärdiga förhållanden ska råda på marknaden är det är centralt att alla energislag bär sina totala kostnader över tiden, inklusive miljökostnader. Då kommer det förnybara visa sin styrka. Vi vill skapa och bidra till en samhällsövergripande förståelse för såväl behovet av som möjligheterna till en energiomställning.

Vi som ställer oss bakom 100% förnybart är redo. Vi vet att Sverige kan ställa om till ett klimatvänligt energisystem som till fullo försörjs av förnybar energi och vi vill att den omställningen backas upp så att den kan få fart!

Back to Top