Avsiktsförklaring för nätverket 100 % förnybart

 

Sverige har alla möjligheter att bli ett av de första länderna i världen med ett energisystem som till 100% baseras på förnybara energikällor. Vi verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart och till 100% förnybart energisystem senast 2030. 

Sedan den blocköverskridande Energiöverenskommelsen samt Klimatöverenskommelsen som slöts i juni 2016, har Sverige politiskt förankrade mål om att senast 2040 ha 100% förnybar elproduktion, och senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp. Dessa breda politiska uppgörelser är viktiga, men tidsplanen brådskar. Klimatet väntar inte. Vi verkar för att Sverige når målet 100% förnybart energisystem redan 2030.

Sveriges främsta möjlighet att bidra till det ambitiösa klimatmål som världens länder enades om i Paris är att vara ett föregångsland som visar vad som är möjligt. Om inte vi, med våra exceptionellt goda förutsättningar, väljer förnybart kan vi knappast förvänta oss att andra länder ska göra det. Med Sveriges teknikkunnande, både i verkstadsindustrin och råvaruindustrin, kan vårt land vara med och leda denna utveckling.

Genom en kraftfull omställning mot 100% förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi dra nytta av de affärs- och exportmöjligheter som moderniseringen ger. Det ger vårt näringsliv starka komparativa fördelar i den globala konkurrensen och skapar nya arbetstillfällen. Det befäster Sverige som ett ledande innovationsland.

Idag är vi väl rustade för att kunna ersätta den elproduktion som faller bort när befintlig kärnkraft tas ur drift. Förnybartbranschen har visat att den kan leverera – de senaste åren har nästan 3 TWh ny förnybar el byggts ut varje år. Nästa stora utmaning och möjlighet är moderniseringen av transportsektorn och industrin, där långsiktiga styrmedel fortfarande saknas.

Vi verkar för att Sverige senast 2030 har ett 100% förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför. Det är nödvändigt att omställningen tar fart så fort som möjligt. Tekniken finns och är etablerad. Vart de närmaste årens investeringar hamnar blir helt avgörande för om vi klarar utmaningen.

Vi vill skapa och bidra till en samhällsövergripande förståelse för såväl behovet av som möjligheterna med en energiomställning. Vi som ställer oss bakom 100% förnybart är redo.

Back to Top